Vikarsidene

Personopplysninger og personvern
Vi lagrer dine personopplysninger for å kunne informere deg om relevante oppdrag i Norge - samt eventuelt for å kunne ivareta et ansettelsesforhold (utleieforhold). Du har i den forbindelse rett til

· Innsyn i dine personopplysninger

· Få rettet – eventuelt slettet - dine personopplysninger (retten til å bli glemt)

· Å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger

Hvis du ikke er eller har vært ansatt hos oss, kan du selv endre – og herunder eventuelt slette – din profil hos oss. Dette gjør du ved å logge deg inn i vår applikasjon med brukernavn og passord. Hvis du har vært eller er ansatt hos oss, må du – hensyntatt vårt arbeidsgiveransvar herunder vår rapporteringsplikt til offentlige myndigheter – kontakte oss for endringer i din profil.

Les Personvernerklæringen her.

Miljø
Konstali Helsenor er miljøsertifisert bedrift. (NS-EN ISO 14001:2015 Miljø). Vi jobber aktivt i alle ledd av virksomheten for at miljøhensyn skal bli ivaretatt. Bli med og ta ansvar for miljøet der du er i oppdrag, både på arbeidssted og i bolig som er stilt til disposisjon for deg.

Godt betalt garanti
Vi betaler etter lokal tariff. Knapt noen land betaler sine pleiere bedre enn det Norge gjør.

Vikaroppdrag til gode og forutsigbare betingelser
Med denne informasjonen vil vi legge til rette for at du kan få oppdrag som vikar til gode og forutsigbare betingelser. Videre vil vi legge til rette for at du trives i Helsenor, samt at våre kunder blir fornøyd – slik at du er velkommen tilbake til dem


Vil jeg trives som vikar?

Som vikar i Helsenor har du bedre og videre rammebetingelser og lønnspotensialet er bedre enn fast ansatte. Derimot betyr ikke det nødvendigvis at du vil trives som vikar - ei heller at du vil gjøre en god jobb slik at kunden blir fornøyd. At du liker nye utfordringer og nye steder (store og små), er fleksibel, pliktoppfyllende og arbeidsom er viktige forutsetninger for at du vil gjøre en god jobb og derav trives som vikar. Foretrekker du forutsigbarhet og trygge rammer, er det mulig du heller bør satse på en fast stilling. Men søker du nye utfordringer? Synes du det er OK å reise alene til et ukjent sted - for i en periode å bo borte fra familie og venner? I så fall kan vikaroppdrag være noe for deg.

Hva forventes det av meg?
Helsenor-vikarer er stabile, fleksible og selvstendige. De møter presis og uthvilte til sin vakt, forholder seg til den turnus oppdragsgiver setter opp - og går direkte inn i sine oppgaver nærmest uten opplæring.

Du må lese og sette deg inn iDu må lese og sette deg inn i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere https://www.nsf.no/sykepleiefaget/yrkesetiske-retningslinjer og fagforbundets etiske retningslinjer for yrkesgruppene i seksjon helse og sosial http://www.fagforbundet.no/file.php?id=5899

Generelt må alle våre vikarer mestre pleie og administrasjon av medikamenter - samt gruppelederansvar og de grunnleggende PC-verktøy. Du må mestre prosedyrer som er relevant for oppdraget, for eksempel kateterisering og sårskift. Sykehusvikarer må i tillegg mestre prosedyrer som innleggelse av venflon, administrasjon av intravenøs behandling som medikamenter, væske, blodtransfusjon og TPN (total parenteral ernæring).

Sykepleierne i Norge jobber selvstendig og utfører helhetlig omsorg for hver enkelt pasient. Dette vil si at i tillegg til det faglige og medisinske ansvaret, bistår sykepleieren pasienten i å få dekket grunnleggende behov. Sykepleieren må bistå pasienten i for eksempel matsituasjoner, stell og hygiene.

Det er også viktig at du er til å stole på som medarbeider. Sørg i den forbindelse for at alle forhold av betydning for ditt oppdrag kommer på bordet før Helsenor skaffer deg et oppdrag - slik at du ikke må be om endrede forutsetninger etter at kunden har takket ja til å ta i mot deg (hvilket er et dårlig utgangspunkt for et vellykket oppdrag). For å forsikre oss om at etterlatt inntrykk hos kunden er positivt, ber vi kunden om å fylle ut vikarevalueringsskjema i forbindelse med avslutning av ditt oppdrag. Dette skjema er tilgjengelig på vår internettside.

Det forventes også at du er 100% presis hva gjelder ditt navn. Vi har flere tusen vikarer – mange av de møter vi kun via mail og telefon. Om du i det ene øyeblikket presenterer deg som Kari Jensen, og i neste som Kari Merete Jensen (eventuelt Kari Hansen), så kan du regne med at du blir forvekslet med andre - med forsinket eller feil lønnsutbetaling som mulig resultat. Sørg derfor for at du konsekvent benytter ditt skattekort- navn (fornavn, mellomnavn og etternavn) i all kommunikasjon (herunder registrering, mail og samtale) med Helsenor. Registrer deg på nytt ved evt navneendring. Unngå eventuelle kallenavn (nickname)!

til toppen 
Når har jeg en bindende kontrakt?
Vikaren er bundet fra det tidspunkt vikaren mottar kopi av kandidatmail fra Helsenor til kunden - hvilket ikke skjer før vi har en muntlig (bindende) avtale med vikaren, alternativt aksept pr mail.

Kan man bli stående uten oppdrag? Ja. Vikarbyråene konkurrerer om oppdragene på pris, tid og kvalitet. Om vikarens lønn (og dermed byråets pris) ikke er tilpasset den pris markedet gir, vil byrået og dermed byråets vikar kunne bli stående uten oppdrag. Det samme skjer dersom oppdragstiden (herunder lengden på oppdraget) ikke samsvarer med den tid kunden etterspør.
til toppen
Autorisasjon.

Må jeg ha sykepleierautorisasjon i Norge?

Ja. Norsk autorisasjon er en forutsetning for å arbeide som sykepleier i Norge. Slik søker du: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens

Du må selv sørge for at autorisasjonen er klar innen oppdraget tar til. Det tar normalt 2 måneder å få autorisasjon fra det tidspunkt du har betalt avgiften og sendt søknad med attestert kopi av pass, eventuell navneendring (vigselsattest e.l.), vitnemål eller eksamensbevis, godkjenning i hjemlandet samt arbeidserfaring etter eksamen (med dato (fra - til), stillingsprosent og arbeidsområde).

Søknaden behandles ikke før du har betalt inn korrekt avgift.

Søknaden kommer i retur om vedleggene ikke er korrekt attestert (bekreftet rett kopi med original stempel og underskrift på hver side av advokat, utdanningsinstitusjon, politi, notarius publicus eller annen offentlig tjenestemann i stat eller kommune (eksempelvis på din arbeidsplass)).

Haster det? To uker etter at avgiften er betalt, kan man ringe autorisasjonskontoret og be om Hpr-nr – hvoretter man kan søke opp sin autorisasjon her


 


Må jeg ha autorisasjon fra mitt hjemland?

Ja! Helsenor sjekker alltid vikarens autorisasjon opp mot Helsedirektoratet og mot gjeldende institusjon i vikarens hjemland, også hva gjelder merknader (Helsetilsynet i Norge og tilsvarende institusjon i vikarens hjemland).

For Sverige gjelder følgende:
Socialstyrelsen. Se www.sos.se

For Danmark gjelder følgende:

Sunnhedsstyrelsen. Se www.sst.dk

For Finland gjelder følgende:

Valvira. Se www.valvira.fi

Er du norsk eller dansk sykepleier som vil på oppdrag i Sverige, må du ha svensk autorisasjon. Du må selv sørge for at autorisasjonen er klar innen oppdraget tar til. Klikk på Hälsa & Sjukvård på www.sos.se for mer info. Søknadsskjema finner du her.

Erfaringsmessig er det enklere for norske sykepleiere å få svensk autorisasjon, enn for svenske sykepleiere å få norsk autorisasjon. Har du norsk autorisasjon og dessuten søkt om svensk autorisasjon, kan du ta oppdrag i Sverige. Men regn med at det stilles store krav i Sverige hva gjelder arbeidsinnsats!

til toppen
Trygdetilhørighet. Bør jeg søke om unntak fra trygd (A1)?

Alle som har bosted og arbeid i sitt hjemland og tar arbeid i Norge skal som hovedregel tilhøre hjemlandets trygdeordning (ved å benytte A1 - hvilket innebærer at helsenorbonusen bortfaller eller reduseres). Har du derimot ikke arbeid i ditt hjemland skal du tilhøre norsk folketrygd.

Betingelser og rettigheter/plikter får du mer informasjon om ved registrering av vikarprofil og signering av arbeidskontrakt.For offisiell tilgjengelig informasjon viser vi til følgende link:

http://www.nav.no/page?id=805312596

til toppen

Hva blir lønnen?
Vi lønner etter offentlig tariff. Spør din helsenormegler om mer detaljert lønnsinfo.


Lønn i NOK – hva blir det i SEK?

http://valutakalkulator.no/

til toppen
Oppdrag – til hvilke betingelser?
Våre kunder genererer - året rundt og til alle døgnets tider - en mengde oppdrag innenfor alle fagkategorier. I kraft av vår posisjon som Norges største og ledende helsebemanningsbyrå er Konstali Helsenor vikarens beste garanti for tilgang til oppdrag og vakter – hele året. I hovedsesongen som strekker seg over en 3 måneders periode fra juni – august, har vi ekstra mange oppdrag og vakter. Mange vikarer unngår derfor å ta ferie i denne perioden.

Blant våre kunder er så vel kommuner som sykehus. Sykehus-oppdrag er godt betalt. Men samtidig mest risikabelt mht vakter. Årsaken til dette er forskjellen i bestiller-adferd på norske sykehus og kommuner. Kommunene bestiller gjerne for uker frem i tid. Med unntak av høysesong (sommer og høytid) bestiller norske sykehus kun fra vakt til vakt, gjerne inneværende uke. Svarfristen kan være en time eller to.

Hensyntatt sykehusenes bestiller-adferd, må sykehus-vikaren stille seg tilgjengelig i en på forhånd avtalt periode for å få sykehus-vakter. Oppdragssted avtales også – og kan ikke endres i avtaleperioden. Sykehus-vikaren må først være tilstede på oppdragssted før man meldes opp på vakter. Det er ingen garantier i perioden om vakter på sykehusene.

Kommune-oppdrag er godt betalt, men ikke like godt betalt som sykehus-oppdrag. Noen ganger reiser man på kommune-oppdrag uten at vaktene er avtalt (som sykehus-oppdrag). Men som oftest er kommune-oppdrag basert på en på forhånd avtalt turnus.

Spør din kontakt i Konstali Helsenor om hvilke betingelser som gjelder i det enkelte oppdrag!

til toppen
Når kontakter jeg kunden?
Tidligst når det foreligger en kontrakt, men avtal med din kontaktperson i Helsenor først. Kontakt gjerne kunden deretter før reisen tar til. Det skaper forutsigbarhet for så vel kunde som vikar. Tilkjennegi din positive forventning om å bidra så godt du kan. Spør gjerne om turnus og snakk om ditt første fremmøte. Men ikke diskuter ansettelsesforhold (herunder oppdragets varighet, lønn, bolig, reise mm) - det tar du med din arbeidsgiver (Helsenor) før du kontakter kunden.

til toppen
Snakker jeg med kunden om ansettelsesforhold? 
Nei. Dette gjelder så vel ditt eget som andres ansettelsesforhold - og omfatter så vel din kontakt med kunden som med kundens ansatte.

Kan hende har du selv ledererfaring. Likevel: Konsentrer deg om å levere din vikartjeneste. Med mindre kunden ber om det - skal du ikke involvere deg i kundens organisering av virksomheten (herunder ei heller om hvordan kunden opptrer i forhold til sine egne ansatte).

Men spør kunden, så forholder det seg jo annerledes. Da svarer du etter beste evne. Men kun til kunden selv - ikke til kundens ansatte.

til toppen
Uttaler jeg meg til media? 
Nei. Verken på eget eller medias initiativ. Eventuelle forespørsler fra media videreformidles uten kommentar til din kontaktperson i Helsenor, alternativt til vedkommendes overordnede.til toppen
Hvem er min arbeidsgiver?
Helsenor AS er din arbeidsgiver. Alle arbeidsgiverspørsmål retter du til din kontaktperson (ikke til kunden). I ditt daglige virke som vikar er du underlagt kundens (arbeidsstedets) vedtekter, regler (herunder om taushet), vernetjeneste og instrukser. Din nærmeste overordnede hva gjelder ditt daglige virke er avdelingssykepleier med mindre annen informasjon er gitt.

Kontaktperson
Navn og telefonnummer til din nærmeste pårørende skal oppgis til din helsenor – kontakt før du reiser på oppdrag.


til toppen

Hva med reisen?
Helsenor har gode reiserefusjonsordninger. Vikaren bestiller selv sine billetter (med unntak av reiser til nord Norge, se nedenfor) - og velger selv reisetid (forutsatt at oppdragsperioden blir ivaretatt) samt transportmiddel. Vikaren dekker selv eventuell bagasje ut over håndbagasje, samt alle reisekostnader for oppdrag som avbrytes før avtalt tid. Helsenor dekker rimeligste hovedreisealternativ (inklusive håndbagasje) fra vikarens bosted i Norden (men ikke studiested utenfor Norden) til vikarens oppdragssted (kundens adresse) – forutsatt at oppdraget ikke avbrytes før avtalt tid. Alle reiser knyttet til oppdrag som avbrytes, alle reiser som endres - samt alle lokale reiser (herunder reiser til og fra flyplass, parkeringskostnader, reiser med taxi, T-bane eller leid sykkel) - dekkes av vikaren i sin helhet.


Det utbetales NOK 25 per fakturert time – begrenset oppad til et fast beløp avhengig av reiseavstand fra bosted til oppdragssted (eksempelvis inntil 2.000 NOK t/r mellom Bergen og Stockholm, inntil 1.000 NOK t/r mellom de skandinaviske hovedsteder, inntil 750 NOK t/r mellom Oslo og Halmstad, samt inntil 500 NOK t/r mellom Oslo og Gøteborg). På de lengste strekningene utbetales det ytterligere inntil 1.000 NOK om oppdraget varer i mer enn 4 uker. For reiser til og fra Nord-Norge utbetales det reiseref bosted – Oslo t/r. Derfra (Oslo – Nord-Norge t/r) reiser vikaren med flybillett bestilt og betalt av Helsenor. Avtalt reiserefusjon utbetales sammen med siste lønnsutbetaling for hvert enkelt oppdrag - forutsatt at korrekt dokumentasjon er fremlagt Konstali Helsenor innen gitte frister.


 

I noen tilfeller vil Helsenor bestille flybillett i Sør-Norge til vikar. Alle lokale reiser (herunder reiser til og fra flyplass, parkeringskostnader, reiser med taxi, T-bane eller leid sykkel) - dekkes av vikaren i sin helhet. Vil vikaren spare penger ved å unngå fly i sør? Ofte - men ikke alltid. Vil vikaren spare tid ved å benytte fly i sør? Ofte litt – men sjelden mye. Det er ikke sikkert at man sparer tid – det avhenger blant annet av om man regner reisetid isolert for deler av strekningen, eller om man regner tid fra sentrum til sentrum. 

 

Hvor finner vikaren info om strekning, tid og pris?

Hvor kan man bestille flyreiser?


til toppen

Kredittkort
Helsenor anbefaler gebyrfrie kreditkort for vikarer som ønsker kostnadsfri kreditreserve for bestilling av f eks flybilletter. Kredittkort fra Nordea og Bank Norwegian har et av markedets beste produkttilbud. Kortet gir deg fleksibilitet i form av tilgjengelige penger når du trenger det. Kortet er selvfølgelig gratis å anskaffe, koster ingenting å bruke og har ingen årsavgift. Benytter du deg av kortet har du inntil 45 dagers rentefri kreditt.

Som eier av Bank Norwegian Kredittkort får du opptjent CashPoints hver gang du benytter kortet og i tillegg når du kjøper flybilletter hos Norwegian.no.
Les mer om CashPoints her
 • VISA Kredittkort med chip for ekstra sikkerhet
 • Kredittramme på inntil kr 100 000
 • Årsgebyr kr 0
 • Fakturagebyr kr 0,-
 • Inntil 45 dagers rentefri kreditt ved varekjøp
 • Kontantuttak i minibank 1% av uttaksbeløp, gebyr kr 0,-
 • Månedlig nominell rente 1,81% ved benyttet kreditt. Effektiv rente per år ved benyttet kreditt kr 1.000/10.000/20.000 = 24,02%
For at du skal ha full oversikt og tilgang på dine CashPoints vil det bli opprettet en brukskonto i Bank Norwegian når du bestiller kredittkort. Konto og tilhørende nettbank er selvfølgelig gratis.

Søk om kredittkort nå!

til toppen

Hva med forsikringer?

Helsenor dekker yrkesskadeforsikring. Vikaren ordner selv med andre forsikringer. Alle bør ha en reiseforsikring. Helsenor dekker ikke vikarens kostnader ved forsinkelse eller kansellering. Vikarene står fritt til eventuelt å kontakte www.flyhjelp.no Legg inn Konstali Helsenor i rubrikken «reisebyrå» når du registrerer din sak på Flyhjelps nettsider.
 
Pensjon.
Helsenor har OTP (obligatorisk tjenestepensjon) gjennom DNB. https://www.dnb.no/privat/pensjon/innskuddspensjon.html
til toppen
Hva med bolig med mer?
Fri bolig inngår i våre standardbetingelser. Men vikaren dekker selv alle boligkostnader for oppdrag som avbrytes før avtalt tid. Boligen er av nøktern - men god – standard. Normalt med seng (noen ganger inkl sengetøy), stol, bord, spise- og kokemuligheter, toalett og dusj mm. TV eller internett forekommer – men kan ikke påregnes. Eventuell telefonbruk (om fasttelefon inngår), faktureres etter forbruk. Husdyr er ikke tillatt. Røyking er forbudt. Husk å rydde opp etter deg og forlate boligen i den stand du selv ønsker å finne den. I noen tilfeller skal vikaren også rengjøre boligen før man reiser tilbake. De som ønsker å kjøpe rengjøringstjenester for å slippe å gjøre det selv, kontakter Helsenor for betingelser/pris.

Vi dekker ikke bolig til familiemedlemmer eller venner, men kan noen ganger være behjelpelige med å skaffe dette for vikarens egen regning – forutsatt at dette betales direkte til boligleverandøren (uten at det går via Helsenor).

Ved manglende rengjøring uten forhåndsavtale belastes vikaren NOK 1.500,-  Vikaren belastes også for eventuelt tap av nøkler og skade på bolig eller inventar.

Med mindre annet er avtalt, henvender du deg ved ankomst i resepsjonen eller akuttmottaket for henting av nøkkel og kart til bolig. For vakter i hjemmetjenesten må vikaren – uten opplæring og evt ved hjelp av kart eller GPS - finne frem på egen hånd på ukjent sted. Vakter i hjemmetjenesten forutsetter for øvrig at du har bilsertifikat. Kundens bil skal ikke benyttes til privat kjøring.

Unntaksvis (del)finansierer Konstali Helsenor leie av bil. Men vi dekker i så fall aldri annet enn selve leiekostnaden. Alle former for øvrige kostnader – herunder driftskostnader (drivstoff mm) samt eventuelle skader, bøter eller liknende – dekkes ikke.

Vel fremme i avdelingen første gang spør du etter avdelingsleder, før du presenterer deg for dine nye medarbeidere og forteller hvem du representerer. Ta med en kopi av din norske autorisasjon i tilfelle oppdragsgiveren vil se den. Signer kundens taushetserklæring, og sett deg inn i lokale brannforskrifter.til toppen
Hvilket arbeidstøy skal jeg benytte? 
Du benytter oppdragsgivers arbeidstøy. Smykker – herunder giftering - skal IKKE benyttes når man arbeider som vikar.

til toppen
Kan jeg ta ekstravakter?
Ja, men konferer alltid med din kontaktperson i Helsenor først. Du må gjerne jobbe mer enn 100 %, men aldri mer enn det som er forsvarlig ut fra hensynet til pasientsikkerhet, samt det som fremkommer av ufravikelige bestemmelser i arbeidsmiljølovens krav til overtid og hviletid.

Du må innhente tillatelse fra din opprinnelige overordnede hos oppdragsgiver før du eventuelt tar ekstravakter hos andre overordnede hos oppdragsgiver (andre avdelinger).

til toppen
Hva med risikoen for smittsomme sykdommer? 
Dersom du tilhører risikogruppene for Tuberkulose eller MRSA, må du teste deg og fremlegge kopi av prøveresultatet. Prøveresultatet fremlegges senest ved ankomst.

Helsepersonell som i løpet av siste tre år har oppholdt seg sammenhengende over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må teste seg. Følgende personer må MRSA-testes:

 • Personer som tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver.
 • Helsepersonell som i løpet av siste 12 måneder
  • Har arbeidet som helsearbeider eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir i land utenfor Norden
  • Vært innlagt i helseinstitusjon i land utenfor Norden
  • Fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste utenfor Norden
  • Har hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr eller bodd i samme husstand som MRSA-positive


Hva med risiko på oppdragsstedet?
Er det spesiell risiko knyttet til oppdraget, smittefare el. l, vil du bli informert om dette av Helsenor ved megler, før oppdragsstart.
Oppdragsgivers HMS-rutiner – samt kontaktopplysninger på tillitsvalgt og / eller HMS ansvarlig - innhenter du på oppdragsstedet på oppdragets første dag, hvoretter du gjør deg kjent med den informasjon du har mottatt.til toppen
Hvilken turnus får jeg?
Informasjon om din turnus vil foreligge på det tidspunkt oppdraget tar til. Normalt er din første og siste vakt en dagvakt. Varighet og plassering av pauser og hvileperioder fremkommer av turnus. Dine reiser til og fra arbeidsstedet kan du planlegge deretter. Dette innebærer at du normalt må være på plass hos oppdragsgiver kvelden før første vakt, og at du kan reise hjem sent på ettermiddagen den siste dagen eller neste morgen. 
 
Får jeg noe opplæring?
Avtales med megler i hvert enkelt tilfelle. Maks 1 time per uke – begrenset oppad til 3,5 timer. Det tilbys ikke ekstra opplæring for hjemmesykepleieoppdrag. Helsenor rekrutterer vikarer som kan finne fram på egenhånd basert på det hjelpemiddel (Kart eller GPS) som kunden stiller til rådighet. Opplæringsprogram kan eventuelt fastsettes av kunden – og inneholde: Gjennomgang av rutiner (herunder brannrutiner), bygg, medisinrutiner, pasientinfo, samt hvor finner man utstyr?

til toppen
Hva med skattekort? 
Utenlandske vikarer kan skaffe seg elektronisk skattekort ved personlig fremmøte (med pass som legitimasjon) på ligningskontoret på oppdragstedet i Norge. Hadde du personlig fremmøte på skattekontor forrige år? I så fall slipper du dette i år. Da er det tilstrekkelig at du sender inn skjema på nytt.

Alternativt kan du henvende deg til ligningskontoret (ligningskontoret under kontakt oss på www.skatteetaten.no) før eller etter at oppdraget er gjennomført. Ligningskontoret skal da ha følgende opplysninger: ditt navn og hjemmeadresse, periode for opphold i Norge med tilhørende arbeidsperiode og -sted, samt kopi av ditt pass eller tilsvarende legitimasjon. Last ned skjema for skattekort bestilling her: https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2019/rf1209b-2019_utfyllbar.pdf

Det tar normalt inntil 4 uker fra man henvender seg til ligningskontoret, til det elektroniske skattekortet er klart.

Hva med skatten? 
Du kan beregne et anslag på din skatt her: Skatteberegning. Alle som har arbeidet i Norge, vil i første del av april få ferdig utfylt selvangivelse tilsendt i posten til den adressen som er registrert på skattekortet. Selvangivelsen skal signeres og returneres innen utgangen av april.

til toppen

Politiattest

All personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester må fremlegge politiattest som anmerker eventuelle straffbare forhold - herunder voldslovbrudd, inngrep i den personlige frihet, tyveri, utpressing og bedrageri.til toppen
Hva med timelister og lønnsutbetaling?
Timelister føres ved å logge inn på www.helsenor.no. Timelisten er kun åpen for føring av timer fom midnatt før dagens dato (bakover i tid) – til kontraktsslutt (fremover i tid).

Vikar plikter å føre timer forløpende (på daglig basis). Alle kjente vakter og timer føres straks arbeidsplanen er mottatt, slik at potensielle brudd på arbeids- eller hviletid blir avdekket tidligst mulig – og korrigerende tiltak kan iverksettes.

Lønnsutbetaling:
2 faste lønnskjøringer pr mnd, henholdsvis den 15. og den 30. for kundegodkjente timer fra foregående måned.

Lønn utbetales for vakter fra foregående måned - basert på vikarens korrekte innsending av elektroniske timelister. Timelistene behandles maskinelt - uten mulighet for forskudd eller forskjøvet frist. Timelisten er ikke mottatt av Helsenor før du har mottatt kvitteringsmailen. Eventuelle timelister med feil blir slettet av Helsenor, og må meldes inn av vikaren på nytt.

Vi har et godt og stabilt IT-system. Men 100% oppetid kan vi ikke garantere. Så hvordan unngå forsinket lønnsutbetaling? Logg inn på www.helsenor.no. Timelisten er ferdig utfylt - med unntak av tidspunkt for start og slutt per vakt. Unngå å sende den inn siste kveld i måneden - da har du ingen mulighet til å få hjelp ved eventuelle problemer. 

Feriepenger (12%) utbetales juni etterfølgende år - regnet fra det år lønn utbetales. Merk at jobb i november / desember med lønnsutbetaling i januar innebærer at arbeid og lønn faller på 2 forskjellige kalenderår. For vikarer som har fylt 60 år er feriepengegrunnlaget 14,3 %.til toppen
Hva med bank?
Vi betaler ikke forskudd på lønn. Vi overfører din lønn omkostningsfritt til konto til avtalt tid. Ved evt utenlandsk konto kan mottaker risikere et bankgebyr, samt at lønnen blir inntil 1 uke forsinket. Ved feil (herunder feil eller mangelfull kontonr, swift eller iban) blir lønnen ytterligere forsinket.


til toppen
Hvor skal jeg reise?
Vær fleksibel i forhold til hvor du skal reise. At det er mange eksotiske reisemål i Norge, kan du blant annet se ved å gå inn på internettstedene til "verdens vakreste sted" (www.geiranger.no) og "verdens vakreste sjøreise" (www.hurtigruten.no).

Kjenner du ikke oppdragsstedet? Søk på http://www.norgeskartet.no/nk/index.jsp eller www.norge.no. Informasjon om stedet finner du dessuten blant annet på www.(kommunenavn).kommune.no, (eksempelvis: www.kristiansand.kommune.no)NYTTIGE LENKER

til toppen