Alminnelige bestemmelser – Vikarbyrådirektivet

Kunden varsler Konstali Helsenor (ved megler) om eventuelle lokale avvik fra hovedtariffen.

Kunden skal for egen regning gi medarbeideren samme tilgang til evt. kantine, fellesrom og andre mulige felles goder og tjenester som kundens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet iht. Arbeidsmiljøloven (Aml.) § 14-12a (2), evt. Tjenestemannsloven (Tjml.) § 3B (2).

Kunden skal snarest mulig kontrollere opplysningene og straks gi bemanningsforetaket beskjed om mulige feil, mangler og ufullstendige opplysninger i oppdragsbekreftelsens innhold og endringer i egne lønns- og arbeids­vilkår av betydning for oppdraget iht innleierens ansvar etter Aml. § 14-12b (1), evt. Tjml. § 3C (1).

Både ved inn­gåelse av oppdragsavtalen og under oppdragets fulle varighet må innleieren holde bemanningsforetaket løpende informert om forventede og relevante mulige endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår tidligst mulig og i alle tilfeller før endringen iversettes for innleierens egne ansatte når dette er mulig. Innleierens ansvar for å gi slik uttømmende og oppdatert informasjon er en betingelse for å oppfylle lovens likebehandlingskrav både for innleieren og utleieren.

For øvrig vises til vilkårene i alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft, her:
https://www.helsenor.no/kontrakt