Likestilling

Konstali Helsenor jobber aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen – herunder på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.


Arbeidet omfatter områdene

  • rekruttering
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • forfremmelse og utviklingsmuligheter
  • tilrettelegging
  • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Megler (personalkonsulenten) er pålagt å unngå brudd på ovennevnte, og å rapportere eventuelle avvik i selskapets avvikssystem.